• کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت

  نویسندگان: امین چاروسه

 • پیاده سازی سیستم جامع لجستیک در صنایع تولیدی

  نویسنده:امیر زره پوش

 • اثرات عملکرد مدیریت فرایند کسب و کار در سیستمهای تولیدی پویا

  نویسنده : امیر زره پوش

 • اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

  نویسندگان: محمود درودچی و نوید نیک مهر